روزی حسینی، حسنی دارم و بس

در مملکت ری وطنی دارم و بس

 

عشاق ره عشق سبکبال ترند

من نیز فقط پیرهنی دارم و بس

 

دوری مسافت نشود مانع من

تا شوق اُویس قرنی دارم و بس

 

حالا که حرم نیست، مرا شمع کنید

امشب هوس سوختنی دارم و بس

 

دنیا تو اگر یوسف کنعان داری

من نیز امام حسنی دارم و بس

 

تا لطف حسن هست، خریداری هست

تا زلف حسن هست، گرفتاری هست

 
برچسب ها :
امام حسن ,