علی حبه جنه                    قسیم النار و الجنه..
وصی المصطفی حقا...        امام الانس و الجنهآپلود عکس , آپلود رایگان

ذوالفقار تو دو دم دارد و عیسی یک دم

پس اولوالعزم ز شمشیر تو یک دم عقب است...
حافظ خبر نداشت که جهان وقف مرتضاست
از کیسه خلیفه سمرقند داده است