رهبر انقلاب: یك عدّه سعى نكنند چهرهى آمریكا را بزك كنند، آرایش كنند، زشتىها و وحشتآفرینىها و خشونتها را از چهرهى آمریكا بزدایند در مقابل ملّت ما، بهعنوان یك دولت علاقهمند، انسانْدوست معرّفى كنند؛ اگر سعى هم بكنند، سعىشان بىفایده است.
۹۲/۱۱/۲۹


مطالب مرتبط :
سایت رهبری


برچسب ها :
رهبر انقلاب ,